Lõimitud õppeprogrammid

Digitaalsete abivahendite kasutamine lindude ja teiste loomade vaatlemisel

Õpitakse tegema lindude ja teiste loomade vaatlusi digitaalseid abivahendeid ja rakendusi kasutades. Vaatlusi tehakse tahvelarvutite ja teiste nutiseadmetega. Tutvutakse ka loodusvaatluste portaali kasutamisega PlutoF keskkonnas. Uuritakse, kuidas kasutada portaali Loodusheli.ee ja kuulatakse loodushääli.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 2-3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis, lisaks võib teha vaatluse õues

Elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani

Õpilased tutvuvad evolutsiooni protsessidega Maa ajaloos erinevate elustikurühmade näitel. Käsitletakse selgrootuid, imetajaid, kalu, kahepaikseid ja roomajaid, linde, taimi, vetikaid, mikroorganisme ja teisi organisme. Õppeprogramm valmib 2017. aasta sügisel.

Sihtrühm: 7.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppeklassis

Kadunud liikide otsingul

Õppeprogrammis toimub digitaalne otsimismäng loodusmuuseumi püsinäitusel ja ajutisel näitusel. Muuseumis on QR-koodidega märgistatud maailma ja Eesti ohustatud ning hävimisohus liigid. Rühmatööna otsitakse nutiseadmetega koodide kaudu infot ja lahendatakse ülesandeid. Leitakse vastuseid erinevatele küsimustele ja probleemidele. Uuritakse, kas või miks Euroopa naarits, orangutang, kiivi, nokkloom, kaasuar, hallpapagoi, soomusloom või eremiitpõrnikas on ohustatud liigid. Õppeprogrammi lõpus tutvustavad rühmad oma praktilise töö tulemusi ja toimub arutelu. Õppeprogramm valmib 2017. aasta sügisel.

Sihtrühm: 6.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast +õpetaja
Kestus: 2-3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumis

Looduse mitmekesisus erinevates kooslustes

Õuesõppe programmis õpitakse tundma erinevaid kooslusi. Õpilased koostavad koosluse kirjelduse, õpivad tundma liike ja vaatlemise meetodeid, rühmatööna tehakse uurimusliku õppe ülesanded.

Sihtrühm: 4.-9. klass, 10.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 4-6 (8) akadeemilist tundi
Toimumisaeg: sügis või kevad
Toimumiskoht: Saare, Saesaare-Valgesoo, Selli, Meenikunno või muul õpperajal

Maailma ökosüsteemid

Õppeprogrammis tutvustatakse maailma ökosüsteeme tundrast troopilise vihmametsani. Käsitletakse keskkonnatingimusi (sademed, temperatuur jms), mullastikku ja nende seoseid taimestikuga, samuti taimede ja loomade kohastumusi vastava ökosüsteemiga. Õpilased tutvuvad tundra, taiga, stepi, kõrbe, savanni ja vihmametsa bioomide ning nende elustikuga. Õpilased saavad rühmatööna lahendamiseks otsimisülesanded loomade kohastumiste ja toiduahelate koostamise kohta. Gümnaasiumi õpilastele on lisateemaks keskkonnaprobleemid ja looduskaitse.

Sihtrühm: 8.-12. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi püsinäitusel ja õppeklassis

Meie Läänemeri

Õppeprogrammis tutvuvad õpilased Läänemere elustiku ja keskkonnaga. Töö toimub rühmadena. Õppeprogramm algab otsimismänguga, mille tulemiks saadakse edasised tööjuhised. Rühm külastab erinevaid teemasaari Läänemeres, kus lahendatakse ülesandeid, uuritakse hülgeid, merekalu, selgrootuid, linde, taimi, Läänemere kasutamist ja keskkonda ning koostatakse toiduahelaid. Õpilased koostavad programmi käigus logiraamatu.

Sihtrühm: 4.-7. klass
Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja
Kestus: 3 akadeemilist tundi
Toimumisaeg: aastaringselt
Toimumiskoht: TÜ loodusmuuseumi õppeklassis ja püsinäitusel